Home » Tin tức » Xứ Đoài thơ

NGUYỄN QUẢNG NGHIÊM

THUrsday - 24/07/2014 10:31
Bìa tập Xứ Đoài thơ

Bìa tập Xứ Đoài thơ

NGUYỄN QUẢNG NGHIÊM (1121 - 1190) Người đất Đan Phượng, nay thuộc Hà Nội, là nhà sư thuộc thế hệ thứ 11 dòng Thiền Quan Bích. Mới đầu học với cậu là Bảo Nhạc, sau theo học sư Thiền Trí (1) ở chùa Phúc Khánh. Khi đã đắc đạo, trụ trì ở chùa Thánh Ân, hương Siêu Loại (Thuận Thành, Bắc Ninh). Về sau Thượng thư Bộ Binh là Phùng Giáng Tường mời đến tu ở chùa Tịnh Quả thuộc hương Trung Thụy (Đan Phượng). Mất ngày 15 tháng Hai năm Canh Tuất, niên hiệu Thiên Tư Gia Thụy thứ 5. Tác phẩm: Còn một bài kệ.
 Nguyên tác:
 
 HƯU HƯỚNG NHƯ LAI (2)
 
 Ly tịch phương ngôn tịch diệt khứ,
 Sinh vô sinh hậu thuyết vô sinh.
 Nam nhi tự hữu xung thiên chí,
 Hưu hướng Như Lai hành xứ hành.
 
 
 
Dịch nghĩa:
 
ĐỪNG THEO BƯỚC NHƯ LAI
 
Rời bỏ được quan niệm về tịch diệt mới bàn đến
 tịch diệt được (3),
Sau khi sinh vào cõi vô sinh mới nói chuyện vô sinh (4).
Nam nhi tự mình phải có cái chí xông thẳng lên trời,
Đừng đi theo bước đi của Như Lai (5).
 
Dịch thơ:
 
Thoát tịch diệt xong, bàn tịch diệt,
Sau vô sinh, hãy nói vô sinh.
Làm trai lập chí xông trời thẳm,
Theo gót Như Lai luống nhọc mình.
 
                                    Nguyễn Đức Vân – Đào Phương Bình
                                                    (Thơ văn Lý – Trần, Tập I)
 
1 
1. Tức thiền sư Tô Minh Trí thuộc thế hệ thứ 10 dòng thiền Quan Bích.
2. Đầu đề do NBS Thơ văn Lý – Trần thêm.
3. Tịch diệt: Lặng lẽ, là khái niệm chỉ cõi Niết Bàn.
4. Vô sinh: Chân tính của Niết Bàn, không sinh không diệt.
5. Như Lai: Là một trong mười danh hiệu của Phật. Được giải thích theo ba nghĩa:
 1/ Pháp thân Như Lai: Ở khắp mọi nơi mà không có sự khác biệt gọi là “như”; không “động” mà đi tới gọi là “lai”.
 2/ Báo thân Như Lai: Theo lý thì gọi là “như”; theo trí thì gọi là “lai”.
3/ Ứng thân Như Lai: Đem đạo chân như để giáo hóa khắp chúng sinh nên gọi là Như Lai.
Total notes of this article: 0 in 0 rating
Click on stars to rate this article
Comment addYour comments
Anti-spam codeRefresh

Newer articles

Older articles

 

LỜI NGỎ

Website đang trong quá trình thử nghiệm, điều hành phi lợi nhuận bởi các tình nguyện viên. Mọi ý kiến đóng góp của quý vị xin gửi về: vannghesontay@gmail.com; hoặc gọi theo số: 0904930188 

quỹ
Thông báo tên miền trang Văn nghệ Sơn Tây
Bảng đối chiếu triều đại Việt Nam và triều đại Trung Quốc