MÙA GẶT

Tranh sơn dầu của Đỗ Sự


Mùa gặt 
Tranh sơn dầu của Đỗ Sự; khích thước 120cmx140cm