THỰC HIỆN NHIỆM VỤ

Tranh của Nguyễn Văn Vĩnh


"Th
ực hiện nhiệm vụ". Tranh của Nguyễn Văn Vĩnh; chất liệu Acrylic; khích thước 70cm x 100cm.