XẨM CHỢ

Tác phẩm của Võ Tùng Niên

Xẩm chợ, chất liệu đất nung, tác phẩm của Võ Tùng Niên.