ĐƯỢC NẮNG

Được nắng, ảnh của Xuân Hanh

Được nắng; ảnh: Xuân Hanh