THÂN GÁI DẶM TRƯỜNG


Thân gái dặm trường; ảnh: Đăng Thành