THÀNH NỘI - THÀNH SƠN TÂY

Thành nội-Thành Sơn Tây; ảnh của: Phạm Duy Trưởng

Thành nội - thành Sơn Tây; ảnh: Phạm Duy Trưởng

Author: Phạm Duy Trưởng