TUỔI THƠ XỨ ĐOÀI

Ảnh: Phạm Duy Trưởng

Tuổi thơ Xứ Đoài; ảnh: Phạm Duy Trưởng