VÀO VỤ

Ảnh của Phạm Duy Trưởng

VÀO VỤ; ảnh: Phạm Duy Trưởng