VŨ ĐIỆU TRÊN KHÔNG

Ảnh của Vũ Quân

Vũ điệu trên không; ảnh: Vũ Quân