BIỂN TÍM

Tác giả Nguyễn Nữ Xuân Hằng

Tác giả Nguyễn Nữ Xuân Hằng

 
BIỂN TÍM
(Thủ vĩ ngâm)

Em về biển tím một chiều mơ
Bóng ngã nghiêng theo sóng vỗ bờ
Gió tội tình không ngày nhạt tóc
Mây buồn có tiếc thưở ngây thơ
Trên vùng tuyệt vọng ngu ngơ đợi
Dưới quảng u mê lóng ngóng chờ
Đuổi bóng tà dương sầu ngấn lệ
Em về biển tím một chiều mơ !!!


 

Author: Nguyễn Nữ Xuân Hằng