NẮNG

Minh Tân

Minh Tân

                NẮNG

                   
  Phạm Minh Tân


Trời hành chi - nắng, nắng nung
Cho đất nức nở, cho sông cạn dòng
Bóng cha hiu hắt trên đồng
Nón mê ngơ ngác, xác đòng đòng khô
Cái cò đi đón cơn mưa
Rong rêu đâu nữa, tép cua sao còn
Run run dáng mẹ hao mòn
Cây hương mẹ thắp gọi hồn
                                                      cóc ơi!