THÁNG BA

THÁNG BA
           THÁNG BA

                  Thy Nguyễn

Nào thôi em, lạc cõi mê
Hồn anh xanh thế cũng về quá trưa
Một ngày đan sợi nắng thưa
Một đời dẫm bóng cũng vừa vớt lên...
Sầu đông ai đặt lại tên
Mà tím hoang hoải rửa đền tháng ba
Quê nhà hoa gạo chót già
Rụng đầy thẫm đỏ la cà nhớ quên.
Cánh đồng tắt lịm cỏ mềm
Tháng ba xâu chuỗi trộn đêm với ngày
Em không mót nổi phố gầy
Anh cơ cầu thế sao dày đa mang?
 
 

Author: Thy Nguyễn