TIẾNG CA ATIDZA

TIẾNG CA ATIDZA
       TIẾNG CA ATIDZA

                               Tạ Từ Ly

Hoàng hôn Chàm nhuộm bóng ngàn
Điêu tàn mấy lớp thời gian phủ rồi
Non non nước nước trùng khơi
Thành xây núi biếc đâu rồi dấu xưa
Bể dâu ngày tháng thay mùa
Lời ca Chiêm nữ nhặt thưa đượm sầu
Mây trên thành cổ về đâu
Nghìn năm tiếng quốc còn đau cỏi lòng.


 

Author: Tạ Từ Ly