LỜI THU

LỜI THU
             LỜI THU


 
Hạ còn khát cháy đam mê
Mà câu thơ đã bộn bề heo may
Cúc vàng đọng trĩu lòng tay
Ngọt ngào hương tỏa thu bay đầy chiều...
 
 
 

Author: Pham Thị Thu Hà